ຫ້ອງຊ້ອມດົນຕີ

ບໍລິການຫ້ອງຊ້ອມດົນຕີ ລາວຂອຣດ ມິວສິກ ຫລື LC Studio

ເປີດທຸກມື້ (ກະລຸນາເອົາໄມ້ກອງມາເອງ)

*ຊ້ອມ 1 ຊົ່ວໂມງ 50,000ກີບ

*ຊ້ອມ 2 ຊົ່ວໂມງ 80,000ກີບ

*ຊ້ອມ 3 ຊົ່ວໂມງ 100,000ກີບ